Thursday, May 16, 2013

orthogonal


trực giao
Dùng cho lệnh thì ám chỉ lệnh được thành lập từ những tham số hoặc các phần độc lập với nhau.