Thursday, May 16, 2013

outlet


lối ra, nút ra
Mối liên kết hoặc điểm liên kết trong mạch hoặc mạng tại đó tín hiệu hoặc dữ liệu được truy cập.