Friday, May 17, 2013

overflow check


kiểm tra tràn
Kiểm tra cờ tràn (overflow flag) để xem hiện tượng tràn đã xảy ra hay chưa.