Friday, May 17, 2013

page display


màn hình toàn trang
Màn hình có thể hiển thị toàn bộ một trang giống như trang được in ra.