Sunday, May 19, 2013

parametric programming


lập trình tham số
Một cách lập trình sử dụng kỹ thuật sau: dữ liệu được tổ chức trong các tệp hoặc các bảng ở bên ngoài chương trình (thay vì viết thẳng vào trong chương trình). Dữ liệu trong các tệp, các bảng này sẽ hành động như đối số (tham số) và được chương trình truy cập khi cần.