Sunday, May 19, 2013

parity bit


bit chẵn lẻ
Một bit phụ được thêm vào từ dữ liệu có tác dụng như một cơ cấu kiểm tra tính chẵn lẻ.