Sunday, June 6, 2021

My Uncle asked me to type out this from Vietnamese Buddhist Text to print larger for him to read

    4) Thỉnh Tam Bảo chư Thiên
    - Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô Bản Sư Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
    Thế Tôn
    - Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô Quá khứ Thất Câu Chi Chuẩn Đề Thế Tôn
    - Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô Hiện Tại Thất Câu Chi Chuẩn Đề Thế Tôn
    - Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô Vị Lai Thất Câu Chi Chuẩn Đề Thế Tôn
    - Nhất tâm phụng thỉnh. Quy mệnh mười Đức Phật Thế Tôn ở mười phương
    trong nhóm Thiện Đức Phật ở phương Đông.
    - Nhất tâm phụng thỉnh. Quy mệnh ba Thân của bảy Câu Chi Như Lai, tán
    nói Chuẩn Đề Đà La Ni.
    - Nhất tâm phụng thỉnh. Quy mệnh năm Bộ là nơi thu nhiếp các Đà La
    Ni cùng với tất cả Tôn Pháp ba đời ở mười phương
    - Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô Bản Tôn Chuẩn Đề Bồ Tát Ma Ha Tát
    - Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô Đại Luân Minh Vương Bồ Tát, Bất Động
    Tôn Minh Vương Bồ Tát Ma Ha Tát
    - Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát, Kim Cương Thủ Bồ
    Tát Ma Ha Tát
    - Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô Bất Không Quyến Sách Bồ Tát, Y Ca Nhạ
    Tra Bồ Tát, Phộc Nhật-La Nẵng Khế Bồ Tát Ma Ha Tát
    - Nhất tâm phụng thỉnh. Quy mệnh tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát ba đời ở
    mười phương.
    - Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô Ma Ha Ca Diệp, tất cả các Đại Thanh
    Văn, Duyên Giác, Hiền Thánh Tôn.
    - Nhất tâm phụng thỉnh: Vô Năng Thắng Bồ Tát, Đa La Bồ Tát, Ha Lợi
    Đế Mẫu Bồ Tát với tất cả Chúng Đại Phẫn Nộ Trì Minh Vương.
    - Nhất tâm phụng thỉnh: Đại Phạm Tôn Thiên, Tam Thập Tam Thiên, Bốn
    Vương Hộ Thế, Tám (8) Bộ Thần Đẳng, Hai (2) Tĩnh Cư Thiên Tử, Hai (2)
     Nan Đà Long Vương, Cát Tường Cung Môn, Chúng Trì Minh Tiên. Tất cả
     Linh Miếu ở Danh Sơn, sông lớn bên trong đất nước này. Quỷ Thần
     bên trong Địa Phận thuộc Châu (tên...). Thần hộ Già Lam, tất cả
     Thánh Chúng có trú xứ ở chốn này.
    - Nguyện xin Bản Sư Thất Câu Chi Chuẩn Đề Phật Mẫu, Chuẩn Đề Như Lai
     của ba đời, Mười Phật Thế Tôn ở mười phương... chẳng dời Bản Tế,
     bình đẳng Từ Huân giáng đến Đạo Trường chứng cho con hành Pháp.
    Bảy Câu Chi Phật Mẫu đã nói Chuẩn Đề Đa La Ni, Bí Yếu của Trung
    Đạo.. hiển hiện Đạo Trường nhận sự cúng dường của con.
    Bản Tôn Chuẩn Đề Bồ Tát Ma Ha Tát. Các vị Bồ Tát đồng Đàn với nhóm
    Đại Luân, Bất Động nương sức Đại Nguyện đi đến Đạo Trường, gia trì
    Thần Chú, tùy Tâm mãn nguyện.
    Ma Ha Ca Diệp, các Đại Thanh Văn đồng vận Từ Bi đều đến cùng lúc
    Các Đại Minh Vương thuộc nhóm Vô Năng Thắng, Đa La Bồ Tát, Ha Lị Đế
    Mẫu...
    Nguyện vì con nói Pháp, trao cho niềm vui của Pháp (Pháp Lạc), đuổi
    các Ma Chướng, thị hiện cát tường.
    Phạm, Thích, Bốn Vương, Tám Bộ Trời Rồng, Tĩnh Cư Thiên Chủ, Các Trì
    Minh Tiên... tùy theo con thỉnh đều đến giữ vững Đạo Trường, ủnh hộ
    Quốc Giới. Khiến cho Sở Tu của con chẳng trái ngược với Bản Thể
    (1 lạy)

    5) Tán Thán Thân Hành
    - Nên dùng Đại Từ Bi
    Điều phục các chúng sinh
    Thành biển Công Đức Phước
    Vì thế con tán lễ
    - Chân Như thuần một Lý
    Lìa các nẻo Dục Hoại
    Lợi sinh trụ Tịch Tĩnh
    Vì thế con tán lễ
    -Giữ Tịnh Giới bền chắc
    Chứng nhập Môn Giải Thoát
    Trụ cõi Tối Công Đức
    Vì thế con tán lễ

    -Nhóm Công Đức Chuẫn Đề
    Tâm vắng lặng thường giữ
    Tất cả các nạn lớn
    Không thể xâm hại được
    Trên Trời với nhân gian
    Thọ Phước ngang bằng Phật
    Gặp Báu Như Ý này
    Quyết được Đại Bồ Đề

    Dùng Tán Phật Công Đức này, tu hành Đại Thừa, căn lành vô thượng.
    Dâng phước lên chư Thiên cõi trên, 8 Bộ Rồng Thần, Thần Đất của
    cõi này, Bậc Hộ Chính Pháp.
    Lại vì Quốc Vương Đế Chủ, Sư Tăng, Cha Mẹ, Tri Thức Đàn Việt, rộng
    đến Pháp Giới Chúng Sinh.  Nguyện ghi chép căn lành này, bình đẳng
    huân tu. Tiêu diệt 10 ác, 5 Nghịch, 3 Chướng. Công Đức Trí Tuệ làm
    2 loại Trang Nghiêm, nghe Môn Tổng Trì, thành Đạo Chủng Trí

    6) Tán Lễ
    - Nhất tâm đỉnh lễ Bản Sư Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề Thế Tôn
    - Nhất tâm đỉnh lễ Quá Khứ Thất Câu Chi Chuẩn Đề Thế Tôn
    - Nhất tâm đỉnh lễ Hiện Tại Thất Câu Chi Chuẩn Đề Thế Tôn
    - Nhất tâm đỉnh lễ Vị Lai Thất Câu Chi Chuẩn Đề Thế Tôn
    - Nhất tâm đỉnh lễ Thiện Đức Thế Tôn ở Thế Giới Vô Ưu thuộc
    phương Đông
    - Nhất tâm đỉnh lễ Chiên Đàn Đức Thế Tôn ở Thế Giới Hoan Hỷ thuộc
    phương Nam
    - Nhất tâm đỉnh lễ Vô Lượng Minh Thế Tôn ở Thế Giới Danh Thiện
    thuộc phương Tây
    - Nhất tâm đỉnh lễ Tướng Đức Thế Tôn ở Thế Giới Vô Động thuộc
    phương Bắc
    - Nhất tâm đỉnh lễ Vô Ưu Đức Thế Tôn ở Thế Giới Nguyệt Minh thuộc
    phương Đông Nam
    - Nhất tâm đỉnh lễ Bảo Thí Thế Tôn ở Thế Giới Chúng Tướng thuộc
    phương Tây Nam
    - Nhất tâm đỉnh lễ Hoa Đức Thế Tôn ở Thế Giới Chúng Àm thuộc
    phương Tây Bắc
    - Nhất tâm đỉnh lễ Tam Thừa Hạnh Thế Tôn ở Thế Giới An Ẩn thuộc
    phương Đông Bắc
    - Nhất tâm đỉnh lễ Minh Đức Thế Tôn ở Thế Giới Quảng Đại thuộc
    phương trên
    - Nhất tâm đỉnh lễ Quảng Tụ Đức Thế Tôn ở Thế Giới Chúng Nguyệt
    thuộc phương dưới
    - Nhất tâm đỉnh lễ Ba Thân của 7 Câu Chi Như Lai tán nói Chuẩn
    Đề Đà La Ni (3 lạy)
    - Nhất tâm đỉnh lễ Năm Bộ là nơi thu nhiếp các Đa La Ni với tất
    cả Tôn Pháp ba đời ở mươi phương
    - Nhất tâm đỉnh lễ Bản Tôn Chuẩn Đề Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lạy)
    - Nhất tâm đỉnh lễ Đại Luân Minh Vương Bồ Tát Ma Ha Tát
    - Nhất tâm đỉnh lễ Bất Động Tôn Minh Vương Bô Tát Ma Ha Tát
    - Nhất tâm đỉnh lễ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát
    - Nhất tâm đỉnh lễ Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát
    - Nhất tâm đỉnh lễ Bất Không Quyến Sách Bồ Tát Ma Ha Tát
    - Nhất tâm đỉnh lễ Y Ca Nhạ Tra Bồ Tát Ma Ha Tát
    - Nhất tâm đỉnh lễ Phộc Nhật-La Nẵng Khế Bồ Tát Ma Ha Tát
    - Nhất tâm đỉnh lễ tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát ba đời ở mười phương
    - Nhất tâm đỉnh lễ Ma Ha Ca Diệp, tất cả các Đại Thanh Văn,
    Duyên Giác, Hiền Thánh Tăng
    

    Đệ Tử (Họ Tên...) trì tụng Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát
    Đại Chuẩn Đề Đà La Ni mong cầu Tất Địa. Nguyện xin mười phương
    Tam Bảo, các Đại Bồ Tát, vô lượng Thánh Chúng gia trì hộ niệm khiến
    cho tùy ý viên mãn Tất Địa mong cầu
       (Thưa bạch xong, tán rằng)
       Thân Phật tràn đầy nơi Pháp Giới
       Hiện ngay trước mặt các Quần Sinh
       Tùy Duyên phó cảm, theo chẳng trọn
       Mà thường ở tòa Bồ Tát này
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Thập
    Thất Câu Chi Chính Đẳng Giác
       (Một bái, phần sau giống như vậy)
       Khuôn mặt Bồ Tát như trăng đầy
       Sắc tướng trắng vàng rất đoan nghiêm
       Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
       Nguyện thấy Tôn nhan thường cúng dường
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       Trên mặt Bồ Tát có ba mắt
       Như bốn biển lớn thật lặng trong
       Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
       Nguyện được năm loại mắt thanh tịnh
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       Tai Bồ Tát đeo báu trang sức
       Mọi thứ thù thắng rất trang nghiêm
       Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
       Nguyện được Nhĩ thông, nghe Diệu Pháp
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       Lồng ngực Bồ Tát hiện chữ Vạn
       Như trăng tròn diệu hiển quang minh
       Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
       Nguyện được Tâm Thông, nghe liễu ngộ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       Bồ Tát đội mão hoa trên đỉnh
       Trong mão hóa hiện năm Như Lai
       Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
       Nguyện được Từ Tôn ban quán đỉnh
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       Bồ Tát khoác áo màu trắng tinh
       Sáu Thù đeo thể thật trang nghiêm
       Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
       Nguyện được quần áo khéo giải thoát
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       Thân Bồ Tát đeo Châu Anh Lạc
       Tay, ngón đeo vòng báu trang nghiêm
       Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
       Nguyện đủ băm hai (32) tướng Như Lai
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       Bồ Tát ngồi thẳng trên hoa sen
       Lớn cao chẳng động tựa núi vàng
       Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
       Nguyện sau sẽ ngồi tòa Bồ Đề
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       Mọi chi phần trên thân Bồ Tát
       Thường phóng vô lượng ánh sáng lớn
       Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
       Nguyện được Từ Quang đến hộ niệm
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       Tay Bồ Tát kết Ấn Thuyết Pháp
       Biểu thị khéo nói tất cả Pháp
       Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
       Nguyện được các Pháp đều thông đạt
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       Tay Bồ Tát cầm Phướng báu diệu
       Biểu thị Thế Gian là Tối Thắng
       Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
       Nguyện con hay dựng Phướng Đại Pháp
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       Bồ Tát kết Ấn Thí Vô Úy
       Dìu dắt chúng sinh bị hiểm nạn
       Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
       Nguyện con mau lìa sự đáng sợ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       Tay Bồ Tát cầm hoa sen diệu
       Biểu thị sáu căn thường thanh tịnh
       Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
       Nguyện con lìa dơ (ly cấu) như hoa sen
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       Tay Bồ Tát cầm kiếm Trí Tuệ
       Hay chặt trói buộc của phiền não
       Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
       Nguyện con chặt đứt Tham, Sân, Si
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       Tay bồ Tát cầm bình Táo Quán (rưới vảy)
       Tuôn nước Cam Lộ thấm chúng sinh
       Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
       Nguyện con thường được Phật quán đỉnh
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       Bồ Tát cầm tràng hoa màu nhiệm
       Mọi thứ trang điểm thật thù thắng
       Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
       Nguyện con được buộc lụa Diệu Pháp
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       Bồ Tát cầm sợi dây Kim Cương
       Khéo hay dẫn nhập vào tất cả
       Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
       Nguyện con được vào Pháp tương ứng
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       Tay Bồ Tát cầm quả Thiên Diệu
       Biểu thị viên thành quả Bồ Đề
       Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
       Nguyện con rộng tu các quả lành
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       Bồ Tát cầm bánh xe tám căm
       Uy quang chiếu diệu khắp Tam Giới (3 cõi)
       Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
       Nguyện con thường chuyển Đại Pháp Luân
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       Tay Bồ Tát cầm cây búa lớn
       Hay phá Pháp Bất Thiện bền chắc
       Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
       Nguyện con đập nát núi Nhân Ngã (Người và Ta)
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       Tay Bồ Tát cầm Loa Đại Pháp
       Âm thanh chấn động ba ngàn cõi
       Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
       Nguyện con hay nói tất cả Pháp
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       Bồ Tát cầm móc câu Kim Cương
       Khéo hay câu triệu khắp tất cả
       Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
       Nguyện con thành tựu Pháp Câu Triệu
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       Tay Bồ Tát cầm Bình Như Ý
       Tuôn ra Tạng báu với Kinh Điển
       Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
       Nguyện con thọ dụng thường như ý
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       Tay Bồ Tát cầm chày Kim Cương
       Tám Bộ Trời Rồng đều quy ngưỡng
       Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
       Nguyện con điều phục kẻ khó phục
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       Tay Bồ Tát cầm Kinh Bát Nhã
       Hàm chứa nghĩa vi diệu thâm sâu
       Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
       Nguyện con không Thầy tự nhiên ngộ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       Bồ Tát cầm viên ngọc Ma Ni
       Hào quang tròn trắng không tỳ vết
       Nay con đỉnh lễ, thệ quy y
       Nguyện Tâm Địa con luôn lanh lợi
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       Phật Mẫu Tôn Na Đại Bồ Tát
       Hiện mười tám tay ngồi trên Đàn
       Tám Đại Bồ Tát hộ tám phương
       Đệ Tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu
    Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát
       (Các Vị bên trên tùy theo Kệ giải Tướng, Lễ, Thời. Tác Quán
       chỉ giữ lấy Bản Tôn đầy đủ tướng tốt, 177 Câu Chi số Phật
       đồng thời biểu hiện nhận sự kính lễ của ta.  Phàm Bản Tôn
       thì nên quán một thân 18 cánh tay, có 8 vị Đại Bồ Tát vây
       quanh 8 phương.  Còn lại tùy Kệ tác quán, quan trọng là bàn
       tay cầm vật gì)
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Giáo Chủ Vô Tướng Pháp
    Giới Bồ Tát Ma Ha Tát
       (Trước tiên xướng Kệ, sau đó đỉnh lễ.  Còn lại mô phỏng
       theo điều này)
       Vô Tướng Pháp Giới Đại Bồ Tát
       Ba mươi hai tướng trang nghiêm khắp
       Thân phần trần sát hóa chúng sinh
       Đệ tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Phật
    Đỉnh Đại Luân Bồ Tát Ma Ha Tát
       Phật Đỉnh Đại Luân Đại Bồ Tát
       Ba đầu sáu tay hiện uy thần
       Nghiêm trì khí trượng phục (Giáng phục) Tà Ma
       Đệ tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Bật
    Động Tôn Vương Bồ Tát Ma Ha Tát
       Bất Động Tôn Vương Đại Bồ Tát
       Tỳ Lô Giá Na Phật hóa thân
       Tay cầm kiếm, dây hộ Luân Đàn
       Đệ tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thánh
    Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát
       Thánh Quán Tự Tại Đại Bồ Tát
       Liên Hoa Bộ Chủ Tối Thắng Vương
       Tầm Thanh Cứu Khổ Đại Từ Bi
       Đệ tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Bất
    Không Quyến Sách Bồ Tát Ma Ha Tát
       Bất Không Quyến Sách Đại Bồ Tát
       Tỵ Hư Hỏa Diễm Đỉnh Long Vương
       Hóa Thân của Bồ Tát Quán Âm
       Đệ tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thánh
    Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát
       Thánh Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát
       Đại Lực Phẫn Nộ Trì Minh Vương
       Khéo hay điều phục các Ma ác
       Đệ tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Y Ca
    Nhạ Tra Bồ Tát Ma Ha Tát
       Y Ca Nhạ Tra Đại Bồ Tát
       Thân lớn màu xanh, áo da voi
       Chẳng ngược Bản Thệ hộ Chuẩn Đề
       Đệ tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Phộc
    La Nẵng Khế Bồ Tát Ma Ha Tát
       Phộc La Nẵng Khế Đại Bồ Tát
       Hiện uy lực lớn khiển (Sai khiến) Long Thần
       Lại hay trừ độc cứu chúng sinh
       Đệ tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Hý
    Mạn Ca Vũ Bồ Tát Ma Ha Tát
       Hý Mạn Ca Vũ Đại Bồ Tát
       Hành Cương Bộ Đẩu (Các sao Thiên Cương Bắc Đẩu) trấn chín châu
       Trừ sạch nghiệp ác, đuổi Tà Ma
       Đệ tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Hương Hoa
    Đăng Đồ Bồ Tát Ma Ha Tát
       Hương Hoa Đăng Đồ Đại Bồ Tát
       Thơm lừng chiếu diệu khắp bốn phương
       Các Tà nghe thấy đều khép nép
       Đệ tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Câu Sách
    Tỏa Linh Bồ Tát Ma Ha Tát
       Câu Sách Tỏa Linh Đại Bồ Tát
       Tay cầm Pháp Khí trấn Bắc phương
       Quần Ma, Quỷ ác đều ẩn nấp
       Đệ tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Cam Lộ
    Quân Tra Lị Bồ Tát Ma Ha Tát
       Cam Lộ Quân Tra Lị Đại Bồ Tát
       Gia trì nước Pháp, tĩnh Đàn Trường
       Tịch trừ Ma Chướng hộ Hành Nhân
       Đệ tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Ô Xu
    Sắt Ma Bồ Tát Ma Ha Tát
       Ô Xu Sắt Ma Đại Bồ Tát
       Tiêu trừ uế ác, tịch Quần Ma
       Chốn Tịnh, Bất Tịnh đều hiện thân
       Đệ tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thánh
    Giáng Tam Thế Bồ Tát Ma Ha Tát
       Thánh Giáng Tam Thế Đại Bồ Tát
       Đại Lực Phẫn Nộ Trì Minh Vương
       Khéo hay giáng phục các Ma ác
       Đệ tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Ngã Đẳng Tổ Sư Long Thọ
    Bồ Tát Ma Ha Tát
       Tổ Sư Long Thọ Đại Bồ Tát
       Mở Tạng Trì Minh độ chúng sinh
       Được nghe Diệu Pháp, cảm ân Tổ
       Đệ tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Hộ Pháp Bắc Thần Diệu
    Kiến Bồ Tát Ma Ha Tát
       Bắc Thần Diệu Kiến Đại Bồ Tát
       Thân hiện năm Trụ Kim Cương Thần
       Tay cầm kiếm báu phục Yêu Ma
       Đệ tử một lòng quy mệnh lễ   Đệ tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Nội Bộ Đại Uy Đổ Tướng
    Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát
       Đại Uy Tướng Chủ Đỗ Bồ Tát
       Nội Đàn Giáo Chủ hộ Chuẩn Đề
       Bay nhảy (Phi đằng) chín Địa hiển Thần Thông
       Đệ tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Nội Bộ Tướng Chủ Thánh
    Tôn Na Lý Bồ Tát Ma Ha Tát
       Thánh Tôn Na Lý Đại Bồ Tát
       Ba đầu sáu tay hiện ánh vàng
       Từ Bi cứu khắp Đại Càn Khôn
       Đệ tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Đỉnh Hạnh Tướng Chủ
    Bồ Tát Ma Ha Tát
       Đỉnh Hạnh Tướng Chủ Đại Bồ Tát
       Thống lãnh Chư Chân hộ Chuẩn Đề
       Tay cầm gậy báu phục Yêu Ma
       Đệ tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thánh
    Quân Tra Lị Tướng Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát
       Thánh Quân Tra Lị Đại Bồ Tát
       Ngoại Đàn Hộ Pháp trải uy linh
       Tay cầm cây Kích trấn Đàn Trường
       Đệ tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Thánh Căng Yết La Bồ Tát
    Ma Ha Tát
       Thánh Căng Yết La Đại Bồ Tát
       Tay cầm Quả Báu độ chúng sinh
       Tầm Thanh Tiếp Dẫn Đại Từ Bi
       Đệ tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Thánh Chế Sất Ca Bồ Tát
    Ma Ha Tát
       Thánh Chế Sất Ca Đại Bồ Tát
       Phẫn Nộ Diệu Tướng chấn tám phương
       Lòng son (Xích Tâm) rực lửa trăm Tà sợ
       Đệ tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi A Lê Trí Mẫu Bồ Tát Ma
    Ha Tát
       A Lê Trí Mẫu Đại Bồ Tát
       Năm trăm Thần Linh Thuộc (giòng tộc Thần Linh) giáng sinh
       Ái Tử Chân Đồng tùy thân Thánh
       Đệ tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Quán Đỉnh Bộ Chủ Bồ Tát
    Ma Ha Tát
       Quán Đỉnh Bộ Chủ Đại Bồ Tát
       Rộng ban Cam Lộ thấm chúng sinh
       Mười phương Thiện Tín đều thấm sũng
       Đệ tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Uế Tích Kim Cương Bồ Tát
    Ma Ha Tát
       Uế Tích Kim Cương Đại Bồ Tát
       Dọc ngang biến hóa phục Tà Ma
       Đất nước gió lửa đều hiện hình
       Đệ tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Minh Xà Sứ Giả Bồ Tát Ma
    Ha Tát
       Minh Xà Sứu Giả Đại Bồ Tát
       Thiên Y (Thuốc của cõi Trời) Nội Viện hiển uy linh
       Tiêu tai trừ độc cứu chúng sinh
       Đệ tử một lòng quy mệnh lễ
    Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Hộ Pháp chư Thiên nhất
    thiết Thánh Chúng
       Hộ Pháp chư Thiên các Thánh Chúngd
       Mười phương vây quanh hộ Luân Đàn
       Chẳng quên Tự Bộ, giỡn Ấn Minh
       Giúp con xiển dương Pháp Chuẩn Đềd

       Cúi lạy quy y Tô Tất Địa
       Đầu mặt đỉnh lễ bảy Câu Chi
       Nay con xưng tán Đại Chuẩn Đề
       Nguyện xin Từ Bi thương gia hộ
    Nẵng mô tát đá nẫm, tam miệu tam bồ đà, câu chi nẫm.  Đát điệt
    đà: Án, chiết lị chủ lị, chuẩn đề, sa phộc hạ
    (Hoặc 1 hoặc 3 hoặc 7 biến đồng ra khỏi Đàn.  Nếu tại Quán Đường
    tri trì 108 biến)
       NAMO SAPTÀNÀṂ SAMYAKSAṂBUDDHA KOṬINÀM
       TADYATHÀ: OṂ CALE CULE CUÑDHE SVÀHÀ
       Nguyện Phật Từ Bi cầu sám hối
       Chí Tâm Sám Hối
       Đệ tử (Họ tên...) từ vô thủy đến nay trải qua nhiều Đại Kiếp.
       Do mê lầm Vô Ngã Giác nên tính có Ta Người.  Thường duyên theo
       Ngã Sở, Căn, Trần tạo nhiễu.  Thức Ấm bôn ba cột buộc lay động
       thân tâm giống như điện chuyển.   Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý
       thanh tịnh một niệm chẳng Giác.  Trái lại gây tạo Lục Sư, ăn
       trộm Pháp Vương Tài cộng với giặc Biên Kiến.  Giặc đã lớn mạnh
       ắt phá thành trì Niết Bàn, tán hại Pháp Thân, thiêu đốt Tuệ
       Mệnh... Tội lỗi như vậy, số nhiều hơn cát bụi, từ mê đến mê,
       không suy xét đầu cuối.
       Nay bắt đầu Giác Ngộ, tự chặt khối lỗi thâm sâu, ngày đêm sợ
       hãi, thân tâm run rẩy, vĩnh viễn cắt đứt: Mê Giác, tham ái,
       Ngã Nhân... hợp thành trì Niết Bàn, quy về nước An Lạc.  Dùng
       Vô Ngã Giác (sự hiểu biết Vô Ngã) giáng phục Lục Sư (6 luận
       thuyết Ngoại Đạo), lấy Pháp Vương Tài (Tài sản của Pháp Vương),
       nạp 3 Kiên Tạng (3 Tạng bền chắc), nuôi dưỡng Tuệ Mệnh, tăng ích
       Pháp Thân, thắp đèn Pháp Tính, thường chiếu vô tận.  Hạnh Nguyện
       Sự Lý, Trần Giới chẳng nghịch.  Thề sẽ hoằng hộ 3 báu 3 Thừa.  
       Tội của Mê Giác tùy Sám tiêu trừ.
       Nguyện từ ngày nay cho đến Bồ Đề, niệm niệm kiên cố, niệm niệm
       tinh tiến, thân tâm tự tại, biện thuyết vô ngại, ở trong một niệm
       đủ Nhất Thiết Trí.   Nên biết Rốt ráo Không Tịch mà thường độ
       thoát tất cả chúng sinh đồng chứng Niết Bàn.  Chẳng dùng Niết Bàn
       làm chỗ Chứng.
        ĐẠI LUÂN MINH VƯƠNG DIỆT TỘI CHÂN NGÔN
        Nam mô tất địa lý dã địa vĩ ca nẫm, đát đá nghiệt đá nẫm.  Án,
        vi la chỉ, vi la chỉ, ma ha chước yết la, bạch nhạ bạch tức lị,
        tát đỏa tát đỏa, sa la để, đát la lị, đát la lị, vĩ đá ma nĩnh,
        tam bát tả nĩnh, đát la ma ni tất đa, nghiệt lị dã, đát lãm diễm,
        sa bà ha
        NAMAḤ STRYIDHVIKÀNNÀṂ TATHÀGATÀNÀṂ
       AṂ _ VIRAJI VIRAJI _ MAHÀ CAKRA VAJRI _ SATA SATA _
       SARATE SARATE _ TRAYI TRAYI VIDHAMANI SAṂBHAṂJANI _
       TRAMATI SIDDHA _ AGRITYE TRÀṂ _ SVÀHÀ
       Sám hối xong. Chí Tâm quy mệnh lễ Thường Trụ Tam Bảo.
       Chí Tâm Phát nguyện
       Nguyện điều con tu hành
       Tất cả các Quả lành
       Lễ niệm quy lực Sám
       Hồi thí các Hữu Tình
       Xa lì khổ ba cõi (Tam Giới)
       Mau chứng nơi Niết Bàn
       Hồi Hướng Ngã Sở Cầu (sự mong cầu của con)
       Trợ thành Thắng Tất Địa
       Phát nguyện, hồi hướng xong.  Chí Tâm quy mệnh Thường Trụ Tam Bảo
       Quy y các Như Lai (4 câu 1 bái)
       Năm Trí, mười Thân Phật
       Nguyện cùng các chúng sinh
       Đồng vào Kim Cương Giới

       Quy y Tối Thượng Thừa
       Du Già Bí Mật Giáo
       Nguyện cùng các chúng sinh
       Đồng vào Kim Cương Giới

       Quy y Bấy Thoái Chuyển
       Đại Bi Bồ Tát Tăng
       Nguyện cùng các chúng sinh
       Đồng vào Kim Cương Giới

       Quy y Tam Bảo xong
       Các Công Đức có được
       Hồi thí các Hữu Tình
       Cùng thành Đạo Vô Thượng   

Saturday, October 24, 2020

Free Live Backlinks check using Google

There are many sites that you can enter your site url and then they list backlinks to your site.

Or maybe a limited list, and if you want to see more you'd have to pay.

I never could see myself affording to pay for backlink checks.

But today, I thought what if I just want to see a list of links that might link or mention my site.

So I googled around and found that you can exclude your own site (and if your site was let's say: "example.com") from search results by using 

-site:example.com 

so if I wanted to see all references to example.com, excluding my own site

I just have to google

"example.com" -site:example.com

and this will return all references to example.com excluding results from example.com

So, it is a backlink & references check that is 100% free provided by Google.

What's even better about this (I personally  think) is it can only return results that are already indexed by Google, so pages that link or reference you that aren't indexed are not returned.  That's good because I think if a page isn't indexed by Google, it's as good as offline content....no one can get to it through searching.

However, there is a minor problem if you site has hyphens in it.

For example, one of my site is cs-pattern.com so when I put that in quotes Google silently ignores the hyphen (minus sign) because it is in quotes, if it wasn't in quotes Google probably try to exclude the word pattern or pattern.com (I am not too sure on that).

But as a basic free method of looking up your own backlinks and references, it's great.  Even with my cs-pattern.com term, it still returned meaningful results, it just so happen to return cspattern.com as well.

Now you can hunt for sites that reference (talk about you) or link to you...and if related to your site's content, you can link back to them (to thank them for crediting or referencing your site or maybe because the content is related too.

So that's all I wanted to share in this post. I was super excited to share this information because for a long time I kept checking on sites that give a single page (about 10 backlinks) and then say I have to pay to see more... With this check many links that they give aren't even indexed by Google, so I don't really care about seeing those.

This works in addition to or without Google Search Console, because Google Search console will give you referrers meaning someone has been through that path to get to your site.  But this tells you who's talking/linking to you that are indexed without the need of them being a referrer (wtihout anyone visiting going through that path yet).

Hope you learned something today and as excited as I was to find this out.

Thanks for reading.

Cheers.

Friday, October 23, 2020

Share your NEW site with people who are keen on looking for new sites

A lot of times, people create a new site and try it on their social media, but their own friends aren't even interested in looking at the site.

Advertising costs money and as a new site, you don't have enough traffic to generate money to cover advertisement costs...at least not yet.

Some sites even try spamming on other sites to get noticed, and that's a bad route, it'll destroy your brand.

So I thought with all these new sites popping up every day, what if there was a way for them to share their new site with people that are specifically keen on looking new sites.

So if you have a new site, you simply instead of spamming othersites, you'd go to this place and share your site's link.  And people who are keen on new sites would check you out.

If your site is a hit, these people will naturally share them with their friends on their own.

A place dedicated for sharing new sites so that everyone knows that's what the place is for and so it's not spamming because it's made for that purpose....

Wouldn't that be great?

Your site doesn't have to be brand-new.  It can be older but not yet noticed or popular with the netizens.

Are you ready for this place that you can share and/or check out possibly the newest and could be the greatest site starting out?

Join our discord (dedicated for this purpose) to check sites out or to share your new site.  Users can also chat about new sites after checking them out live so it's like a live review to get some eyes on your new site.

That's it, I hope to see you in our discord and look forward to checking out your new site(s).

At first I don't expect too many people will join because with anything it'll start out quiet but after a while I would expect lots of people wanting to join.

I recommend that as you share your new site, to check out some other sites too.  If no one checks out shared sites then the discord will be useless and not serve its purpose.


Monday, October 19, 2020

How to gain big internet traffic from your blog posts

Today, I was thinking about how one can win big internet traffic from blog posts.

I looked up how many websites are created daily.

Guess what the number is/was?

547,200 sites are created daily.

READ THAT AGAIN.

547,200 sites are created daily.

That's more than half a million sites created daily worldwide.

That's a huge number.

There are just too much competition. I think at least for me.

How can I possibly compete with half a million sites.  Those are sites not webpages, the number of webpages is probably much greater.

So in order to have any post at all, I must try to write a blog post that is ever-green.  Meaning the content is not something trendy and never be out of date, always relevant.

Like this blog post, it could be ever-green.  The numbers might change later years, but the idea of the content behind it is the same for all times.

I look up how many babies are born daily.

385,000 babies are born worldwide daily.

If I could just get that number of users to read my blog it'd be a hit.

That's crazy that there are more sites created daily than there are babies being born.

but then again many sites will close down too because they're losing money (not successful).

GOOD THING this blog post is 100% free provided by Google's blogger.com.

So this blog can stay here forever into the future.

I think about ever-green content and since ever-green content never goes out of date, it doesn't have to be nearly as successful as trendy topics because it has all the time from now well into the future to earn hits.  Trendy topics might get lots of hits right now but will die down.

That's why I think ever-green content is worth so much more in the long run.  An ever-green content reduces increase pay/minutes of work rate because you're writing for generations and generations into the future.

So if you have a blog and or plan to create one, think of ever-green content first.  Of course if you can do trendy topics then there's no reason not to.  But if you're given a choice between ever-green content and trendy content....always choose the ever-green.

Just think you're writing for people that aren't even born yet, but sometime in the future they might come across your article and think "Wow, great read!" so that's a win.

Winning a bunch of little battles when added up equals winning one decent size battle.

Now I am just rambling on about nothing.  But it's true you gotta think with big numbers.  You could win lots of small battles over time.  It beats winning with a really trendy post that is only relevant for like 1 week or month or so then it's dead forever, all that you work you put into the post is gone.

Ever-green content is the way to go.  Definitely when the internet is here to stay.

Want some ideas for Evergreen content?

How about fiction? Just write fictional stories, they're not current events and stay around forever....don't do news. Plus you can't beat the actual news that have whole teams of writers and editors and they always have to stay up to date or they die.

And in closing, I wish you good luck with your blog or fictional sites or whatever that might be.

I hope you're convinced that green-content is the way to go for small-fishes like ourselves.

Thanks for reading. Cheers.

Wednesday, September 23, 2020

Welcome to this "GREAT" link building experiment

 This is a diagram of this link building experiment:


This post is blog 9 of 3rd level.

It's job is to simply link to Blog 3 of 2nd level.

Friday, May 1, 2020

The Lottery Forum's version of COVID-19 charts

https://thelotteryforum.com/covid-19/countries-covid-19-stat.php
Works in Chrome (Firefox is buggy).
You can view stats by country.
Compare 13 or so hand-picked countries numbers.
and view Active Cases within the last month for any country.